Ronar
Infolinka: 0910 907 040
Váš azbest
náš problém

O azbeste

Čo je azbest?

Azbest - "zázračný nerast" sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton.

Škodlivosť azbestu

Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

 • pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom) - sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašľávanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť
 • pľúcna rakovina, mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

Dôležité upozornenie:

 • Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov.
 • Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Nie je určená prahová dávka azbestovej expozície (nie je určené neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien)
 • Čím viac ste vystavený azbestovej expozícii, tým väčšie je riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom
 • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom

FAKTY:

 • Analýza EWG (environmentálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone) predpovedá, že na základe doterajšieho vývoja zomrie v priebehu najbližších 10 rokov v USA viac než 100.000 ľudí na ochorenia súvisiace s azbestom.
 • Podľa britskej HSE (Health and Safety Executive) do roku 2010 vzrastie vo Veľkej Británii počet úmrtí na choroby vyvolané expozíciou azbestu v minulosti až na 10 000 ročne.
 • Vo Švédsku je zaznamenaných viac úmrtí v dôsledku neskorších účinkov expozície azbestu, než činí celkový počet prípadov smrteľných pracovných úrazov (štatistické údaje Európskej agentúry).
 • Azbest je zaradený podľa WHO - IARC stupňom č. 1 - preukázateľný karcinogén pre človeka
 • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom
 • V USA demolácie budov spôsobujú dlhodobo vysoké koncentrácie azbestu v životnom prostredí, ktoré trvajú aj niekoľko mesiacov.
 • V minulosti sa choroby z azbestu vyskytovali iba u robotníkov pracujúcich v azbestovom priemysle. Neskôr sa ochorenie začalo vyskytovať aj u ľudí , ktorí neboli profesionálne exponovaní azbestom
 • Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami sa väčšina úmrtí vyskytovala medzi robotníkmi vystavenými azbestu, v súčasnosti je tomuto ohňovzdornému minerálu vystavených viac než milión ľudí na pracovisku a ďalšie milióny vo svojom okolí či životnom prostredí

Čo robiť ak sa stretneme s azbestom?

V prípade, že sa z azbestom stretnete v práci upovedomte BOPZ prípadne správcu budovy. Ak sa s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipuluje a ak nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien nehrozí poškodenie zdravia.

Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.

Predtým, ako začnete s prácami, informujte sa, či bola urobená kontrola, ktorou sa mala zistiť prítomnosť azbestu. Predpokladajte, že azbest je prítomný, pokiaľ vám nedokážu opak. Zastavte práce a vyhľadajte poradenstvo, ak máte podozrenie, že tam môže byť azbest.

V žiadnom prípade s materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipulujte, nesnažte sa ich odstrániť, rezať, vŕtať, lámať ani nijako ináč nimi manipulovať.

Kde sa nachádza, kde sním prídeme do styku?

 • steny, priečky (izolačné panely v medzistenách)
 • stavebné fasády, podhľady a obklady vonkajších plášťov budov
 • protipožiarny nástrek na oceľových konštrukciách
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch)
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty, tzv. eternit)
 • stropnice kancelárií
 • dekoratívne obklady a nátery
 • podlahové kachličky, podlahy s linoleom
 • kotle s tepelnou izoláciou
 • tepelná izolácia na vykurovacích telesách a kotloch
 • elektroinštalácia, dvere
 • vodovodné a odpadové potrubné siete

Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú

 • tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov
 • protipožiarne nástreky a nátery
 • v elektroizolačných materiáloch,
 • ohňovzdorných textilných materiáloch

"Azbest je tu stále s nami", upozorňuje doktor Richard Lemen, zdravotný poradca pre otázky životného prostredia a bývalý hlavný lekár zdravotníckych služieb USA. "Znížili sme síce mieru vystavenosti tomuto minerálu, a to je krok správnym smerom. No nespustili sme vzdelávaciu kampaň či osvetovú kampaň verejného zdravia, v ktorých by sme ľudí informovali, že azbest stále existuje a že treba robiť preventívne opatrenia, inak budú ľudia naďalej chorľavieť a zomierať."

Azbest je na pracovisku faktorom číslo jedna vyvolávajúcim rakovinu

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Kontakt
Fotogaléria

   

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.