Ako postupovať, ak niekto v mojom okolí nelegálne zhadzuje eternitovú strechu

Situácia, kedy sused, známy, alebo správca domu začal s odstraňovaním eternitovej strechy vo vlastnej réžii nie je až tak neobvyklá. Náklady súvisiace s odstránením, nízke povedomie o spôsoboch odstraňovania, alebo zľahčovanie rizík sú často faktormi, ktoré odradia majiteľa nehnuteľnosti od odbornej demontáže.

Ako postupovať v prípade, ak zistíte, že sa vo vašom okolí deje svojvoľné odstránenie eternitu?

Odstránenie azbestu alebo eternitu je možné vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom Verejného Zdravotníctva. Právnické a fyzické osoby disponujúce týmto oprávnením sú povinné predložiť príslušnému orgánu Verejného Zdravotníctva návrh na odstránenie azbestu na posúdenie, a s výkonom začať až po schválení navrhovanej činnosti.

Taktiež musia požiadať príslušný Okresný Úrad Životného Prostredia o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Svojvoľná likvidácia eternitu je zakázaná! Ak takúto aktivitu vo svojom okolí zaevidujete, je možné ju nahlásiť Úradu Verejného Zdravotníctva alebo Okresnému Úradu Životného prostredia.

Výška pokuty uložená pre fyzickú osobu môže dosiahnuť až 2.500€, pre právnickú osobu môže byť v rozmedzí 2.500 – 120.000€.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.