Kto môže pracovať s nebezpečným odpadom?

Odpad je zadefinovaný ako hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť, alebo v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi je povinný sa zbaviť.

Nebezpečný odpad sa od bežného odpadu líši svojimi vlastnosťami – môže byť toxický, infekčný, dráždivý, výbušný, horľavý, alebo svojimi vlastnosťami môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie. Do tejto kategórie patria aj stavebné odpady obsahujúce azbest alebo eternit.

Na likvidáciu azbestu a eternitu sú oprávnené len certifikované spoločnosti, ktoré preukázali úradom svoju odbornosť.

Pri likvidácii azbestu je nutné dodržiavať predpísané postupy:

 • Spracovať projekt na likvidáciu azbestu
 • Vypracovať postup zneškodnenia azbestu a požiadať o jeho schválenie na príslušnom RUVZ
 • Požiadať o schválenie príslušný odbor OÚ Odbor starostlivosti o ŽP
 • Zneškodniť azbest v zmysle platnej legislatívy
 • Prepraviť a zneškodniť NO s obsahom azbestu na skládku nebezpečného odpadu
 • Vyčistiť priestory a vzduch
 • Zabezpečiť výsledné meranie koncentrácie azbestových vlákien
 • Vystaviť potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia

 

Ešte aj v súčasnosti sa stretávame so svojvoľnou likvidáciou azbestových krytín. Je však potrebné si uvedomiť 3 dôsledky takejto likvidácie:

 • Azbest je vysoko karcinogénna látka. Pri neodbornej likvidácii azbestu sú všetci v jeho okolí vystavení riziku vdýchnutia a vyvolania následného ochorenia
 • Dochádza k porušeniu zákona o odpadoch, čoho dôsledkom je pokuta pre fyzické osoby vo výške až 2.500,-€
 • Skládka nebezpečného odpadu prijíma len odpad, ktorý je spracovaný a stabilizovaný podľa aktuálnych predpisov

Nevystavujte sa riziku, a kontaktujte firmu certifikovanú na likvidáciu azbestu. Zavolajte nám, a my Vám radi pripravíme nezáväznú cenovú ponuku.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.