Odstránenie azbestu

Odstránenie azbestu sa riadi špecifickými pravidlami a zákonmi. Azbest je veľmi škodlivý materiál, ktorý v prípade poškodenia môže do ovzdušia uvoľňovať nebezpečné azbestové vlákna.  

Likvidácia azbestu je špecifická práca a jej výkon je potrebné prenechať odborníkom. Ak máte vo svojom byte/dome podozrenie na prítomnosť azbestu, je vhodné zavolať profesionálov.

Odstránenie azbestu

 Vdychovanie azbestových vlákien je zdraviu škodlivé. Môže spôsobiť mezotelióm, azbestózu alebo rakovinu pľúc. Pri vdýchnutí väčšieho objemu vlákien sa riziko vzniku akejkoľvek z týchto chorôb výrazne zvyšuje. Ak je človek fajčiar, vdýchnutia azbestových vlákien zvýši už aj tak vysokú pravdepodobnosť vzniku rakoviny pľúc.

Tí, ktorí trpia zdravotnými problémami v dôsledku vdýchnutia azbestu boli pravdepodobne veľmi dlho vystavovaní vysokým hladinám azbestu. Príznaky sa zvyčajne prejavujú po 20-30 rokoch od počiatočnej expozície.

Pokiaľ nie je azbest poškodený, nepredstavuje  takmer žiadne riziko. Ak sú však azbestové vlákna nejakým spôsobom narušené, môže dôjsť k ich uvoľneniu do vzduchu.

Expozícia azbestu

Ak sa domnievate, že ste  Vy alebo ktokoľvek z Vášho okolia bol vystavený akejkoľvek úrovni azbestu, postupujte nasledovne:

  • Okamžite na danom mieste zastavte akúkoľvek prácu
  • Udalosť ihneď nahláste Vášmu nadriadenému alebo vlastníkovi nehnuteľnosti
  • Minimalizujte narúšanie materiálu obsahujúceho azbest
  • Informujte Vašich kolegov a zabráňte im v prístupe do miestnosti / nehnuteľnosti
  • Vytvorte vytýčenú zónu aby ste obmedzili vstup do kontaminovanej oblasti
  • Kontaktujte spoločnosť licencovanú na likvidáciu azbestu

Certifikovaná spoločnosť Vám dá inštrukcie ako máte v najbližšej dobe postupovať, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Taktiež Vám odporúčame navštíviť lekára – špecialistu, ktorý zhodnotí účinok expozície azbestom.

Likvidácia azbestu je náročná činnosť, ktorú môže vykonávať len certifikovaná spoločnosť. Naša spoločnosť Ronar Košice likvidácii venuje už viac než 15 rokov. Pomáhame jednotlivcom aj firmám. Preto ak máte záujem o nezáväznú cenovú ponuku, kontaktujte nás. Veľmi radi pomôžeme aj Vám.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.