Ako nájsť špecializovanú firmu na likvidáciu azbestu!

Ako už určite viete stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do zoznamu nebezpečných odpadov (NO). Z čoho vyplýva, že pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nevyhnutné osloviť firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom.

Prečo? Pretože s takýmto odpadom môžu manipulovať len firmy s odbornou spôsobilosťou na nakladanie a likvidáciu NO, ktoré môžu zneškodniť len na skládkach NO. Zoznam týchto firiem je možné vyhľadať verejne na webe. Spoločnosť Ronar disponuje oprávnením odstraňovať azbestové materiály zo stavieb už od roku 2006.

Pri výbere špecializovanej firmy sa ubezpečte, že:

  • odborné zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest prebehne v zmysle platnej legislatívy SR a budete oboznámený s postupom prác, ktoré vám navrhne firma.
  • dostanete potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác. V prípad kontroly sa budete vedieť preukázať a nebudú vám hroziť žiadne pokuty ani žiadne iné postihy.
  • Bude zabezpečená preprava a zneškodnenie NO na skládke NO.
  • Firma zabezpečí vyčistenie prípadne vysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva.

Cena likvidácie azbestu sa zvyčajne odvíja od viacerých faktorov, ako sú miesto výskytu azbestu, typ azbestového materiálu, počet m2, vzdialenosť na skládku NO, použitie techniky, lešenia, výškových prác a pod. Nechajte si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku na konkrétny objekt, kde sa azbest vyskytuje. V prípade likvidácie azbestu z interiéru budovy je nevyhnutná obhliadka.

Príklad z praxe: V októbri sme zabezpečili likvidáciu azbestocementovej strešnej krytiny na rodinnom dome v Trebišove.

Tipy a rady od Ronar s.r.o.:

1. Pred demontážou azbestových krytín vždy odporúčame aby boli povaly rodinných domov dôkladne upratané, aby sa predišlo kontaminácii starých vecí (kobercov, nábytkov, atď...).

2. Po odbornej demontáži AZC strešnej krytiny dochádza k zbieraniu AZC úlomkov z povaly rodinného domu. Celý priestor povaly je po prácach dekontaminovaný špecializovaným prípravkom Cemblok base, ktorý zafixuje resp. zalepí AZC respirabilné vlákna, ktoré sa mohli uvoľniť pri prácach s demontážou AZC krytiny.

Komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život nájdete v Ronar s.r.o.. Informujte sa e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.