Certifikáty

Spoločnosť RONAR s.r.o., Kmeťova 24, 040 01 Košice je držiteľom oprávnenia - Rozhodnutie č. OOZPP-4086/2006-Kr zo dňa 11. augusta 2006 vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - oprávnenie odstraňovať azbestové materiály zo stavieb podľa  § 5 ods. 4 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fotogaléria

Oprávnenie na odstraňovanie AZC mat. zo stavieb JPG
Oprávnenie na odstraňovanie AZC mat. zo stavieb JPG
Doložka - oprávnenie na dobu neurčitú JPG
Príloha k certifikátu ISO r. 2024
Certifikát ISO r. 2024
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.