Likvidácia azbestu - naše služby

Naša spoločnosť ponúka komplexné služby v oblasti zneškodnenia azbestového nebezpečenstva:

 • Likvidácia azbestu a jeho zneškodnenie je našou hlavnou činnosťou
 • Azbestové nebezpečenstvo - komplexné poradenstvo
 • Naše portfólio služieb zahŕňa demontáž azbestu: likvidácia eternitových azbestocementových striech na rodinných domoch, boletických panelov budov, azbestocement. priečok v interiéri budov, azbestocement. stúpacích potrubí, ...
 • Spracovanie projektu - likvidácia azbestu
 • Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ
 • Schválenie manipulácie s nebezpečným odpadom príslušným OÚ Odbor starostlivosti o ŽP
 • Odborné zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest v zmysle platnej legislatívy SR
 • Preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu na skládke nebezpečného odpadu (zákon 223/2001 z 15. mája 2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • Vyčistenie, povysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva
 • Vyčistenie vzduchu vysokovýkonnými čističmi vzduchu s dodržaním 5-násobného podtlaku
 • Výstupné merania koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác
 • Vystavenie potvrdenia o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác

Propagačný leták RONAR s.r.o.: 1 strana, 2 strana

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.