Sankcie a pokuty za neoprávnené manipulovanie s azbestom - cena likvidácie azbestu

Celková cena za odbornú likvidáciu azbestu je finančne náročná, ale pri porušení zákonov SR - 79/2015 Z.z. je pokuta od príslušných úradov omnoho vyššia.

Pri  neoprávnenom manipulovaní  s nebezpečným odpadom NO - AZBEST v zmysle platnej legislatívy   SR - 79/2015 Z.z. http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-79#cl1-cast10 hrozí uloženie sankcie od príslušných orgánov pre:

  • FO -  Fyzické osoby možno uložiť pokutu do 2.500 Eur
  • PO - Právnické osoby možno uložiť pokutu od 2.500 Eur - 120.000 Eur
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.