Blog

S cieľom poradiť a pomôcť potencionálnym zákazníkom s problematikou azbestového nebezpečenstva sme pre Vás zaviedli tento blog.

[Likvidácia azbestu strešnej krytiny na rodinnom dome v Komárovciach]

V tomto blogovom článku vám priblížime tému, ktorá je častokrát skloňovaná a týka sa ľudí širšej verejnosti. Nie je to nič iné ako likvidácia azbestu strešnej krytiny rodinného domu.  Postup pri likvidácii azbestu stanovuje zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Platí rovnako pre všetky oprávnené fyzické i právnické osoby.

Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality. Najvyšší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem štandardných pravidelných školení BOZP zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov zavádzaním nových technológií, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ochrany zdravia našich zamestnancov pri každodennej likvidácii azbestu.

Tentokrát by sme sa s Vami chceli podeliť o realizáciu odbornej demontáže azbestocementového materiálu (AZC) v objektoch priemysleného areálu Haniska, ktorej sme sa v novembri intenzívne venovali.

Október sa u nás niesol v znamení likvidácie azbestu strešnej krytiny na kostole v mestskej časti Ťahanovce v Košiciach. 

[Ako nájsť špecializovanú firmu na likvidáciu azbestu!]

Ako už určite viete stavebné materiály obsahujúce azbest sú zaradené do zoznamu nebezpečných odpadov (NO). Z čoho vyplýva, že pri odstraňovaní materiálov obsahujúcich azbest je nevyhnutné osloviť firmu, ktorá má oprávnenie manipulovať s týmto odpadom.

[Rekonštrukcia opláštenia Homogenizačného sila v Turni nad Bodvou - likvidácia azbestu.]

V tomto blogovom článku sme sa rozhodli priblížiť našu prácu a možnosti likvidácie azbestu v rôznych prostrediach, ktoré sú menej známe medzi ľuďmi a obsahujú azbest.

[Realizácia likvidácie azbestu - skladová hala Svinica]

Prečo je odborná likvidácia azbestu nevyhnutná?

Odborná sanácia azbestu je nevyhnutná nielen pre jednotlivca, ale aj z hľadiska verejnej bezpečnosti. 

[Ako sa to nerobí!?]

Likvidácia azbestu je proces, ktorý si vyžaduje odborný a hlavne zodpovedný prístup zo strany zhotoviteľa. Prečo zodpovedný? 

[Výzva plánu obnovy. Príspevok na odstránenie AZC krytiny. Ako podať žiadosť?]

Odstránenie azbestovocementových krytín je jednou z najčastejšie vyhľadávaných služieb v oblasti likvidácie azbestu. 

[Azbest - Predchodca sadrokartónu!]

V súčasnosti je použitie sadrokartónu úplne bežnou záležitosťou takmer pri každej stavbe. 

nasledujúce
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.