O azbeste

Čo je azbest?

Azbest - "zázračný nerast" sa v minulosti používal ako ohňu vzdorný izolačný materiál. Vláknitý silikátový prírodný materiál vďaka svojim mimoriadnym vlastnostiam (odolnosť vysokým teplotám, oderu, oxidácii, sily v ťahu, ohybnosti) bol desaťročia používaný v mnohých priemyselných odvetviach najmä v stavebníctve. Najčastejšie používaný azbest je chryzotil, ktorého sa u nás od roku 1870 do roku 1992 vyťažilo 150 miliónov ton.

Škodlivosť azbestu

Pre človeka je azbest nebezpečný najmä svojimi voľne poletujúcimi mikroskopickými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri inhalácii (nadýchaní) vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašľávaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

 • pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom) - sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašľávanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť
 • pľúcna rakovina, mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny, prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

Dôležité upozornenie:

 • Latentná doba medzi začiatkom expozície azbestu a vznikom ochorení je 20 až 40 rokov.
 • Neexistuje nijaká známa bezpečná úroveň vystavenia sa účinkom azbestu. Nie je určená prahová dávka azbestovej expozície (nie je určené neškodné množstvo nadýchania sa azbestových vlákien)
 • Čím viac ste vystavený azbestovej expozícii, tým väčšie je riziko, že vás postihne choroba súvisiaca s azbestom
 • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom

FAKTY:

 • Analýza EWG (environmentálna výskumná skupina so sídlom vo Washingtone) predpovedá, že na základe doterajšieho vývoja zomrie v priebehu najbližších 10 rokov v USA viac než 100.000 ľudí na ochorenia súvisiace s azbestom.
 • Podľa britskej HSE (Health and Safety Executive) do roku 2010 vzrastie vo Veľkej Británii počet úmrtí na choroby vyvolané expozíciou azbestu v minulosti až na 10 000 ročne.
 • Vo Švédsku je zaznamenaných viac úmrtí v dôsledku neskorších účinkov expozície azbestu, než činí celkový počet prípadov smrteľných pracovných úrazov (štatistické údaje Európskej agentúry).
 • Azbest je zaradený podľa WHO - IARC stupňom č. 1 - preukázateľný karcinogén pre človeka
 • Ak silný fajčiar pracuje v prostredí s rizikom expozície azbestu, pravdepodobnosť výskytu zhubného ochorenia priedušiek sa zvyšuje na 50- až 90- násobok v porovnaní s nefajčiarom neprichádzajúcim do styku s azbestom
 • V USA demolácie budov spôsobujú dlhodobo vysoké koncentrácie azbestu v životnom prostredí, ktoré trvajú aj niekoľko mesiacov.
 • V minulosti sa choroby z azbestu vyskytovali iba u robotníkov pracujúcich v azbestovom priemysle. Neskôr sa ochorenie začalo vyskytovať aj u ľudí , ktorí neboli profesionálne exponovaní azbestom
 • Zatiaľ čo pred niekoľkými desaťročiami sa väčšina úmrtí vyskytovala medzi robotníkmi vystavenými azbestu, v súčasnosti je tomuto ohňovzdornému minerálu vystavených viac než milión ľudí na pracovisku a ďalšie milióny vo svojom okolí či životnom prostredí

Čo robiť ak sa stretneme s azbestom?

V prípade, že sa z azbestom stretnete v práci upovedomte BOPZ prípadne správcu budovy. Ak sa s azbestom a materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipuluje a ak nedochádza k uvoľňovaniu azbestových vlákien nehrozí poškodenie zdravia.

Ak pracujete v stavebníctve, v údržbe alebo vykonávate čistiace a upratovacie práce, môžete byť ohrození tým, že ste vystavení pôsobeniu azbestu.

Predtým, ako začnete s prácami, informujte sa, či bola urobená kontrola, ktorou sa mala zistiť prítomnosť azbestu. Predpokladajte, že azbest je prítomný, pokiaľ vám nedokážu opak. Zastavte práce a vyhľadajte poradenstvo, ak máte podozrenie, že tam môže byť azbest.

V žiadnom prípade s materiálmi obsahujúcimi azbest nemanipulujte, nesnažte sa ich odstrániť, rezať, vŕtať, lámať ani nijako ináč nimi manipulovať.

Kde sa nachádza, kde sním prídeme do styku?

 • steny, priečky (izolačné panely v medzistenách)
 • stavebné fasády, podhľady a obklady vonkajších plášťov budov
 • protipožiarny nástrek na oceľových konštrukciách
 • izolácia na oceľových konštrukciách budov
 • podhľadové konštrukcie (ako ochrana proti ohňu v stropných predeloch)
 • strechy (hlavne ako azbestocementové produkty, tzv. eternit)
 • stropnice kancelárií
 • dekoratívne obklady a nátery
 • podlahové kachličky, podlahy s linoleom
 • kotle s tepelnou izoláciou
 • tepelná izolácia na vykurovacích telesách a kotloch
 • elektroinštalácia, dvere
 • vodovodné a odpadové potrubné siete

Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú

 • tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov
 • protipožiarne nástreky a nátery
 • v elektroizolačných materiáloch,
 • ohňovzdorných textilných materiáloch

"Azbest je tu stále s nami", upozorňuje doktor Richard Lemen, zdravotný poradca pre otázky životného prostredia a bývalý hlavný lekár zdravotníckych služieb USA. "Znížili sme síce mieru vystavenosti tomuto minerálu, a to je krok správnym smerom. No nespustili sme vzdelávaciu kampaň či osvetovú kampaň verejného zdravia, v ktorých by sme ľudí informovali, že azbest stále existuje a že treba robiť preventívne opatrenia, inak budú ľudia naďalej chorľavieť a zomierať."

Azbest je na pracovisku faktorom číslo jedna vyvolávajúcim rakovinu

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.