Demontáž azbestu zo striech - azbest likvidácia

Ak máte na rodinnom dome azbestovú strešnú krytinu postup je nasledovný:

Naša spoločnosť Vám vypracuje nezáväznú Cenovú ponuku na odbornú demontáž AZBESTOCEMENTOVEJ strešnej krytiny (ETERNIT – vlnitý, šablóna)

Cena za AZBEST sa vypočíta podľa viacerých faktorov, ktorými sú: - výmera azbestovej strešnej krytiny, lokalita danej stavby vzdialenej od skládky NO, podmienok na stavbe (potreba lešenia, mobilné vysokozdvižné plošiny...)

Tieto faktory majú hlavný vplyv na CENU azbestu - azbestovej krytiny.

V cenovej ponuke bude zahrnutý komplexný servis – (všetky potrebné súhlasy a povolenia vybaví naša spoločnosť):

  • Na základe uzavretej zmluvy o dielo so zákazníkom naša spoločnosť vypracuje a získa potrebné súhlasy od príslušných úradov (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obvodný úrad životného prostredia)
  • Úrady majú na vydanie súhlasu lehotu 30 dní. Až po získaní rozhodnutí môžeme nastúpiť na danú zákazku.
  • Pred samotnou demontážou vykonajú naši zamestnanci stabilizáciu azbestovej krytiny aplikáciou (nastriekaním) prípravku A – penetration power. Za pomoci vysokotlakého striekacieho zariadenia STORCH vykonáme postrek strešnej krytiny.Takto nanesený stabilizačný prípravok A penetration power v priebehu pár minut zatuhne. Vytvorí sa súvislá gumenú vrstva, ktorá pevne zastabilizuje AZC vlákna proti úniku do ovzdušia. 
  • Následne naši zamestnanci vykonajú  ručne demontáž takto zastabilizovanej azbestovej strešnej krytiny. Strešná krytina sa demontuje a ukladá do PVC vriec priamo na streche a vrecia sa označia " POZOR AZBEST".
  • AZBEST zabalený do nepriepustných plastových vriec sa naloží do kontajnera a odvezie oprávneným prepravcom na skládku nebezpečného odpadu.
  • Posledný krok je vypracovanie záverečnej správy pre zákazníka, ktorú potrebuje ku kolaudácii (pokiaľ je to uvedené v stavebnom povolení)

Takýmto spôsobom sa má realizovať odborná sanácia azbestovej strešnej krytiny. Žiaľ v praxi sa stretávame s neodbornou demontážou, prípadne požiadavkou iba o vývoz  azbestovej strešnej krytiny. Chceme upozorniť zákazníkov, že naša spoločnosť vie zabezpečiť iba komplexnú sanáciu azbestu a žiadne čiastočné riešenia (iba preprava, zneškodnenie, alebo dodanie dokladov o zneškodnení). Najdôležitejšou a veľmi podceňovanou činnosťou je samotná stabilizácia azbestu prípravkom A - penetration power. V prípade neodbornej manipulácie s azbestovou krytinou môže dôjsť k poškodeniu zdravia nie len osôb vykonávajúcich túto demontáž, ale aj osôb nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti, t.z. môže dôjsť k ohrozeniu zdravia verejnosti (susedia, nájomníci). Preto Vám neodporúčame manipulovať s azbestovou krytinou a odporúčame Vám obrátit sa na  firmu s oprávnením na manipuláciu s azbestovým materiálom.

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.