Dotácia na likvidáciu azbestu

Odstránenie a likvidácia nebezpečných odpadov, ktorými sú v prípade domácností a rodinných domov eternit, krytiny a obklady obsahujúce azbestové zložky, podliehajú špeciálnej právnej úprave. Keďže sa v prípade azbestových materiálov jedná o skutočne život ohrozujúce materiály, majiteľovi budovy, ktorý sa potrebuje takéhoto materiálu zbaviť, zo zákona vyplýva zabezpečiť na likvidáciu certifikovanú firmu.

Samozrejme, služby spojené s nakladaním nebezpečných odpadov sú vysoko špecializované a technicky náročné, tieto služby podliehajú spoplatneniu.

Vašu predbežnú, bezplatnú kalkuláciu si môžete vyžiadať už teraz na našej webovej stránke www.ronar.sk.

Veľmi často sa u zákazníkov stretávame s otázkou: Ako získať dotáciu na likvidáciu eternitu a azbestu?

Aktuálne dotácia na samostatné odstraňovanie a likvidáciu nebezpečných odpadov neexistuje, čo však môžete urobiť, aby sa vám náklady na túto službu aspoň sčasti vrátili je zapojiť sa do niektorej z výziev Plánu Obnovy.

Výmena strešnej krytiny musí byť súčasťou väčšieho projektu, ktorý zabezpečí preukázateľnú, aspoň 30% úsporu energií s pôvodným stavom. Väčšinou však k výmene strechy dochádza najmä preto, že stavebník potrebuje vylepšiť i jej tepelno-izolačné vlastnosti, preto ak plánujete strechu nielen vymeniť, ale zároveň zatepliť, je veľmi pravdepodobné, že váš projekt bude spĺňať spomínané podmienky zaradenia žiadosti o dotáciu na obnovu budovy.

Aktuálne je Výzva č. 4 otvorená a žiadosti doručené osobne,  odoslané poštou alebo elektronicky do e-schránky SAŽP do 8.1.2024 budú spracúvané podľa pravidiel tejto výzvy. Či však táto výzva stále má voľné financovanie je momentálne otázne.

Nové výzvy z plánu obnovy Obnov Dom  sú naplánované na nekonkrétne dátumy v období od marca 2024 do septembra 2024. Táto skutočnosť je v podstate i dobrou správou, pretože do vyhlásenia výzvy si stihnete zabezpečiť všetky potrebné dokumenty, ktoré budete musieť predložiť k žiadosti.

Celý postup podávania žiadosti o dotáciu na obnovu vašej stavby vrátane potrebných dokumentov nájdete na stránke prevádzkovanej Slovenskou Agentúrou Životného Prostredia: https://obnovdom.sk/dokumenty/ako-postupovat.php

Výbornou správou pre majiteľov budov sú i fakty, že na rozdiel od predchádzajúcich výziev je dotácia použiteľná aj na domy, ktoré sa využívajú na rekreačné bývanie a nie sú viazané na trvalý pobyt majiteľa v tejto nehnuteľnosti. Zároveň je dobré vedieť, že agentúra, posudzujúca žiadosti o dotácie na obnovu rodinných domov napríklad už v tretej výzve neriešila otázky, ako daňové nedoplatky majiteľov, dlhy voči zdravotnej a Sociálnej poisťovni, alebo či je žiadateľ v exekúcii.

Dôležitou súčasťou žiadosti je tiež zmluvná dohoda s certifikovaným stavebníkom, resp. v prípade likvidácie nebezpečných odpadov s organizáciou, ktorá tieto služby zabezpečuje na základe odbornej spôsobilosti, tak ako pri každom odstraňovaní nebezpečných materiálov.

So všetkými prípadnými otázkami ohľadom likvidácie azbestu, ako i možností implementácie takého projektu do žiadosti o financovanie obnovy bytového alebo rodinného domu nás kedykoľvek kontaktujte na našich telefónnych číslach 0910 90 70 40, 0903 90 70 27 alebo emailom na: ronar@ronar.sk.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.