Likvidácia azbestu tak ako má byť!

Ak hovoríme o dôležitosti správneho nakladania so skutočne nebezpečnými materiálmi

a odpadmi, máme na mysli AKÚKOĽVEK neodbornú manipuláciu s azbestom a jeho reziduálmi.

NIKDY neriešte odstraňovanie a uskladňovanie takýchto materiálov bez pomoci odborne školených pracovníkov firiem. Nielen, že sa vyhnete naozaj vážnemu riziku poškodeniu Vášho zdravia, ale je veľmi pravdepodobné, že nesprávnym zaobchádzaním staršieho alebo poškodeného materiálu enormne zvýšite pravdepodobnosť kontaminácie širokého okolia.

 

Pri neodbornej manipulácii s azbestovými materiálmi hrozí poškodenie zdravia človeka a to rovnako pri samotnej manipulácii ako i pri následných nesprávne vykonaných činnostiach súvisiacich s odstraňovaním a následnou sanáciou materiálu, budovy a celkového priestoru pôvodného výskytu a uloženia.

Okrem zjavných zdravotných problémov (ktoré sa nemusia preukázať bezprostredne po kontakte s mikročasticami azbestových vlákien) neodbornou manipuláciou porušujete zákon. Za viac než 15 rokov praxe a stretávania sa s rôznymi prípadmi tento zákon považujeme za skutočne opodstatnenú legislatívnu úpravu.

Zákon č. 79/2015 o odpadoch hovorí, že fyzická osoba nesmie nakladať alebo inak zaobchádzať so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných stavieb s obsahom azbestu. V prípade porušenia ustanovení §115 tohto zákona práve v súvislosti s nakladaním iným, než komunálnym odpadom hrozí fyzickej osobe trest uloženia pokuty až vo výške 2500 EUR.

To všetko je dnes už širokej verejnosti známe, avšak chýbajú verejne dostupné informácie o tom, aký rozdiel je medzi neodbornou a odbornou manipuláciou. Čo urobí firma s právoplatným certifikátom oprávňujúcim ju na nakladanie s nebezpečným odpadom?

  1. Vybaví za Vás potrebné povolenia pre výkon činnosti spojené s odstraňovaním a uskladnením nebezpečných materiálov.
  2. Zabezpečí pracovníkov, ktorí Vám budú nápomocní pri všetkých otázkach týkajúcich sa bezpečnej likvidácie azbestu.
  3. Odborne vyškolený personál bude počas celého procesu manipulácie používať profesionálne, vysoko kvalitné ochranné prostriedky.
  4. Zabezpečí stabilizáciu materiálu už pred samotnou manipuláciou.
  5. Uloží materiál do špecálnych vriec, ktoré odvezie na miesto, ktoré spĺňa predpoklady bezpečného uloženia materiálu bez možnosti ďalšieho ohrozenia zdravia a životného prostredia.
  6. Vykoná následnú stabilizáciu potenciálnych kontaminovaných častí objektu vyhmlievaním stabilizačným prostriedkom a vysatím prípadných zbytkov nebezpečných mikročastíc na to určenými technickými prostriedkami.
  7. Vykoná výstupné merania koncentrácie azbestových vlákien akreditovanou spoločnosťou po vykonaní sanačných prác.
  8. Vystaví potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní týchto činností.

So všetkými vyššie spomenutými bodmi pracuje firma RONAR úspešne už viac, než 15 rokov. Naše skúsenosti a odbornosť našich zamestnancov sú zárukou kvalitne odvedenej práce. NAVYŠE sú súčasťou nášho tímu i zamestnanci, ktorí spĺňajú odbornú spôsobilosť vykonávania výškových prác horolezeckými technikami. Vysoké budovy alebo neprístupný terén preto pre naše projekty nepredstavujú žiadne prekážky.

Ak ste majiteľom budovy, ktorá evidentne potrebuje zabezpečenie, sanáciu alebo odstránenie azbestových materiálov alebo si nie ste úplne istí, či materiály nachádzajúce sa v krytinách, múroch, v stúpačkách alebo iných častiach budovy obsahujú nebezpečné materiály, obráťte sa na odborníkov.

Kontaktujte našich pracovníkov na 0910 90 70 40, 0903 90 70 27 alebo emailom: ronar@ronar.sk. Všetky Vaše nejasnosti dostanú reálne kontúry a bezpečnosť vašich blízkych alebo Vašich zamestnancov bude zaručene v dobrých rukách.

Fotogaléria

likvidacia_azbestu_ronar_kosice
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.