[Nebezpečenstvo azbestu]
Späť na výber

Nebezpečenstvo azbestu

Azbest je hlavným predstaviteľom vláknitých prachov, ktoré patria medzi škodliviny pracovného a životného prostredia a pôsobia na orgány dýchacích ciest. Azbest je obecný názov pre skupinu prirodzene sa vyskytujúcich vláknitých silikátov, ktoré sa nachádzajú v horninách ako jednotlivé vlákna alebo zhluky vlákien. Azbesty delíme do dvoch základných skupín na serpentíny (Chryzotil) a amfiboly (Amozit, krokydolit, aktinolit, tremolit, antofylit  atd.).

Azbest má mimoriadne chemické a fyzikálne vlastnosti ako napríklad odolnosť voči vysokým teplotám, oxidácii korózii a preto bol veľmi veľa používaný.

Pre človeka je azbest nebezpečný svojimi voľne poletujúcimi respirabilnými vláknami. Tieto neviditeľné vlákna o dĺžke 5μ a hrúbke 3μ pri nadýchnutí vnikajú do pľúc. Vzhľadom k svojej pevnosti a ostrosti vlákna prenikajú až do bunkových stien výstelky pľúc. Fibrogénny ( fibra – vlákno, gennao – rodím) prach tvorí v pľúcach vláknité spojovacie tkanivo, čo má za následok morfologické a funkčné zmeny v pľúcach. Samočistiaci efekt pľúc, ktorý dokáže ľudský organizmus pri odkašliavaní zbavovať pľúca prachu v tomto prípade nefunguje. Dlhodobým účinkom vlákien azbestu na organizmus vznikajú ochorenia.

 

Ochorenia zapríčinené expozíciou azbestu:

·         pľúcna azbestóza (postupná náhrada pľúcneho tkaniva väzivom)

sprevádza ju dráždivý kašeľ, vykašľávanie, neurčitý tlak v hrudníku, postupne sa zhoršujúca dýchavičnosť a konečná srdcovo-pľúcna nedostatočnosť pľúcna rakovina

·         mezoteliom - ochorenie výstelky brušnej dutiny

·         prípadne rakovina gastrointestinálneho systému.

 

Cesty vstupu do organizmu

·         Dýchacími orgánmi – veľké nebezpečie

·         Požitím cez tráviaci trakt

Azbestové vlákna sa ľahko štiepia až na respirabilné vlákna. Vzhľadom k tomu, že nie je možné stanoviť  zdravotne nezávadnú koncentráciu (prahovú hodnotu) azbestových vlákien, je nutné zamedziť uvoľňovaniu azbestových vlákien do priestoru a tým koncentráciu vlákien minimalizovať. Zdravotné riziko vzrastá zvlášť s koncentráciou azbestových vlákien v priestore a s dobou ich pôsobenia na osoby (doba expozície).

 

Respirabilné azbestové vlákna

Častice azbestu, ktoré vyhovujú súčasne týmto podmienkam:

·         Hrúbka vlákna je menšia ako 3 µm

·         Dĺžka vlákna je väčšia ako 5 µm

·         Pomer dĺžky a hrúbky vlákna je väčší ako 3:1

 

Všetky typy azbestu sú podľa WHO (Svetovej zdravotníckej organizácii) zaradené   do I.  skupiny najnebezpečnejších  karcinogénnych látok.

 

Uvoľňovanie vlákien, ktoré môžu vyvolať karcinogénny účinok môže nastať oterom, obrusovaním, pílením, rezaním, lámaním, vŕtaním, zvetrávaním a najmä akoukoľvek neodbornou manipuláciou.

Pridané: 22.02.2017

Fotogaléria

Škodlivosť azbestu
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.