Odstránenie azbestu počas koronavírusovej pandémie

Koronavírusová pandémia zmenila svet. Mnoho priemyselných odvetví sa zastavilo s cieľom uchrániť zamestnancov, a ostali otvorené len tie, ktoré sme nevyhnutne potrebovali k životu. 
 
Aj my sme boli ochromení odstávkou dopytu a obavami o bezpečnosť našich zamestnancov. Avšak po krátkej dobe sme dokázali zmeniť obmedzenie na príležitosť.  Vďaka našim zásobám ochranných pomôcok sme dokázali pružne reagovať na nové dopyty, a zároveň dokázali zabezpečiť adekvátnu ochranu našich ľudí, ako aj obyvateľov budov v ktorých sme pracovali.
 
Azbest sa v minulosti používal vo všetkom od izolácie a muriva až po keramické dlaždice; preto je vysoká pravdepodobnosť, že ak bola Vaša stavba postavená pred rokom 1980, aj u vás doma nájdete výrobky obsahujúce azbest. 
Život v obklopení materiálov obsahujúcich azbest spôsobuje spôsobuje množstvo zdravotných problémov, ako je rakovina pľúc, azbestóza a mezotelióm. Tieto zistenia celosvetovo viedli jednotlivé štáty k zákazu použitia a čiastočnému zákazu výroby, dovozu, spracovania a distribúcie azbestu a výrobkov obsahujúcich azbest. 
 
Ak sa v budove nájde azbest alebo výrobky obsahujúce azbest, situácia by sa mala konzultovať s odborníkmi na likvidáciu azbestu, aby sa stanovil správny postup. Ak produkt obsahujúci azbest nie je poškodený, môže byť najlepšie nechať materiál neporušený. Ak je však poškodený a azbest je schopný sa odlomiť, je potrebné okamžite konať. Odborníci na likvidáciu azbestu ho bezpečne otestujú, aby potvrdili, že sa naozaj jedná o azbest, a určia, či je priestor pre vás bezpečný, kým vám pomôžu nájsť najlepšie riešenie. 
 
Odstránenie azbestu je proces, ktorý si vyžaduje špecializované vybavenie. Je nevyhnutné vytvoriť nepriepustnú komoru, v ktorej dôjde k odstráneniu azbestu, odsatiu azbestového prachu a vyčisteniu celého prostredia. Celý proces je vysoko rizikový, a musí byť dodržaný presný technologický postup, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia.
Nielen počas pandémie, ale počas celej doby existencie našej firmy sú naši zamestnanci chránení kvalitnými ochrannými pomôckami. Bez ohľadu na riziko, ktoré nový koronavírus predstavuje pre našu spoločnosť, je potrebné zohľadniť aj zdravotné problémy, ktoré môžu vyplynúť z expozície azbestu.
 
Aj napriek zvláštnej pandemickej situácii dopyt po odstraňovaní azbestu neustal. Pandémia v kombinácii s letnými prázdninami paradoxne vytvorila množstvo príležitostí pre odstránenie azbestu vo vysoko využívaných budovách, ako napríklad starších školách alebo fabrikách.
 
Naši zamestnanci tak prispeli k tomu, že sa po ukončení prázdnin mnohí z vás vrátite do zdravšieho a bezpečnejšieho prostredia. 
 

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.