Aký zákon upravuje likvidáciu azbestu?

Azbest je považovaný za nebezpečnú látku a nakladanie s ním upravuje viacero zákonov. Ak máte otázky ohľadne likvidácie azbestu na ktoré hľadáte odborné odpovede, prinášame Vám zoznam zákonov, ktoré upravujú nakladanie s azbestom:

 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č. 355/2007 Z. z. z 21.júna 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 103/2015 Z. z.
 • ZÁKON NÁRODNEJ RADY SR č.124/2006 z 2. februára 2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • NARIADENIE VLÁDY SR č. 253/2006 z 5. apríla 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi a expozíciou azbestu pri práci
 • NARIADENIE VLÁDY SR č. 356/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
 • ZÁKON č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • VYHLÁŠKA MZ SR č.259 z 18. júna 2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
 • VYHLÁŠKA MŽ SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Taktiež odporúčame do pozornosti smernice upravujúce výrobu, obchodovanie a používanie azbestu:

 • Smernica EÚ č. 478, 1983 - obmedzenie EÚ pre obchodovanie s azbestom. Smernica zakazuje predaj a použitie Krocidolitu
 • Smernica EÚ č. 610, 1985, Smernica EÚ č. 659, 1991 - rozšírenie zákazu na všetky použitia ostatných amfibolových azbestov, ako i na 14 špeciálnych použití chryzotilu
 • Smernica EÚ č. 77, 1999 - všeobecný zákaz uvádzania na trh a používanie azbestových vlákien a výrobkov obsahujúcich azbestové vlákna

V prípade, ak aj napriek tomu máte nezodpovedané otázky, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.