Oprava eternitovej strechy

Na Slovensku v súčasnosti ešte stále nájdeme množstvo starších domov s eternitovou krytinou. Pokiaľ takýto dom vlastníte aj Vy a uvažujete nad opravou eternitovej strechy, prečítajte si náš článok.

Samotná eternitová krytina je v originálnom stave veľmi pevná, ľahká a ohňuvzdorná. V neporušenom stave je azbest v krytine pevne viazaný a nie je škodlivý. V prípade opotrebenia však nastáva problém. Do ovzdušia sa začnú uvoľňovať neviditeľné azbestové vlákna, ktoré sa postupne usádzajú v pľúcach obyvateľov domu.

 V prípade opravy eternitovej strechy väčšine majiteľov napadne zaužívaný postup – natavenie asfaltových pásov. Pracovný postup pri takejto oprave je hneď od začiatku problematický – prvým krokom je čistenie eternitovej krytiny vysokotlakovým čističom. Už v tomto prípade môže dôjsť k mechanickému poškodeniu staršej krytiny. Následne sú na strechu nanesené asfaltové pásy, ktoré majú zabezpečiť ochranu krytiny pred zatekaním a zvetrávaním. Z nášho pohľadu je tento postup veľmi diskutabilný a to hneď z 2 dôvodov:

 • obyvateľom domu nezaručí zdravé a bezpečné prostredie na život,
 • počas opravy strechy môže dôjsť k poškodeniu krytiny a uvoľneniu eternitu do  ovzdušia. Totiž počas demontáže samostatných eternitových dosiek je možné s nimi manipulovať veľmi jednoducho – odmontujete, zabalíte a odveziete. Ak sú však zaliate pod asfaltovými pásmi, jednotlivé kusy je potrebné rezať, čo je vysoko riziková činnosť.

Ak sa aj rozhodnete, že strechu vymeníte, nesmiete tak urobiť svojpomocne. Zákon zakazuje laickej verejnosti narábať s eternitom a azbestom, aby pri neodbornej manipulácii nedošlo k uvoľneniu azbestových vlákien. Povolenie na likvidáciu azbestu a eternitu majú len špecializované spoločnosti, ktoré majú vypracované presné postupy likvidácie.

Ak sa už rozhodnete že strechu vymeníte, zverte likvidáciu eternitovej krytiny do rúk odborníkov. Zistite si, akými povoleniami spoločnosť disponuje, aké má skúsenosti, prípadne si vyžiadajte zoznam ďalších služieb, ktoré Vám vedia poskytnúť.

Spoločnosť Vám musí vedieť zabezpečiť:

 • vypracovanie projektu likvidácie azbestu
 • vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestu príslušným RÚVZ
 • schválenie manipulácie s NO príslušným OÚ Odboru starostlivosti o ŽP
 • odborné zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest v zmysle platnej legislatívy
 • prepravu nebezpečného odpadu na skládku NO
 • vyčistenie a povysávanie priestorov
 • vyčistenie vzduchu vysokotlakovými čističmi
 • výstupné meranie koncentrácie azbestových vlákien po vykonaní sanačných prác
 • vystaviť potvrdenie o nezávadnosti pracovného prostredia po vykonaní sanačných prác

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sme Vám v článku nezodpovedali, kontaktujte nás. Radi Vám pomôžeme.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.