Nachádza sa vo vašej škole azbest?

Počas našej praxe sme sa už niekoľkokrát stretli s údivom učiteľov aj rodičov, že a v budove ich školy môže nachádzať azbest. Počas opráv budov postavených pred rokom 1980 sa stáva, že sme privolaní ako konzultanti na zistenie prítomnosti azbestu.

Azbest

Výrobky z azbestu s masovo používali pri stavbe budov počas stavebného boomu v rokoch 1950 – 1980. Až koncom 70-tych rokov sa zistilo, že azbest je škodlivý a predstavuje vážne riziko.

Používanie azbestu počas výstavby škôl však bolo v minulosti bežné. Počas spolupráce so školami sme zistili, že hlavné problémy s ktorými sa stretávajú sú:

 • Predošlé prieskumy na zistenie prítomnosti azbestu neboli vykonané dostatočne dôsledne
 • Údržba výrobkov obsahujúcich azbest nebola vykonávaná pravidelne
 • Pravidelné inšpekcie a následné opatrenia neboli vykonané
 • Po zmene personálu, alebo presťahovaní sa do inej kancelárie sa stratia príslušné doklady
 • Nulové inštrukcie od predošlých inšpektorov ako postupovať pri náhodnom poškodení azbestu
 • Nie je určená osoba zodpovedná za kontrolu stavby

Ak sa stretnete s ktorýmkoľvek z uvedených problémov, ponúkame Vám bezplatné poradenstvo ako postupovať ďalej.

Ako má postupovať zriaďovateľ školy

Zriadeľovateľovi školy vyplýva zo zákona povinnosť udržiavať budovu v bezpečnom stave. To sa týka aj opatrení súvisiacimi s prítomnosťou azbestu.

Pokuty, zodpovednosť a potenciálne riziká vyplývajúce z nesprávneho konania alebo nevykonania týchto činností sú závažné. Manažment azbestového nebezpečenstva zahŕňa nasledovné činnosti:

 • Pravidelné vykonávanie inšpekcie budov a materiálov z azbestu
 • Zavedenie plánu na riadenie a identifikáciu všetkých požadovaných činností a osôb zodpovedných za ich vykonávanie
 • Zabezpečenie odstránenia azbestu v prípade jeho poškodenia certifikovanou spoločnosťou
 • Zaistenie vyškolenia personálu, aby v prípade stretu s azbestom dokázal správne reagovať
 • Zaistenie ochrany návštevníkov a dodávateľov počas výkonu odstraňovania azbestu

Aj napriek tomu, že zoznam povinností sa zdá byť dlhý a náročný, nie je dôvod sa obávať. V Ronar Košice Vám radi pomôžeme či už konzultáciami, alebo priamo bezpečnou likvidáciou azbestu aj z budovy Vašej školy.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.