Dekontaminácia pomocou dekontaminačnej komory Quick Dush

Naším cieľom je neustále zvyšovanie kvality. Najvyšší dôraz kladieme na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Okrem štandardných pravidelných školení BOZP zvyšujeme bezpečnosť zamestnancov zavádzaním nových technológií, ktoré dokážu zabezpečiť vyššiu bezpečnosť ochrany zdravia našich zamestnancov pri každodennej likvidácii azbestu.

Zárukou kvality je technické a technologické zabezpečenie. Neustále sledujeme vývoj technológií a snažíme sa prinášať tie najnovšie systémy, ktoré zlepšia efektivitu práce a prinesú dostatočné zabezpečenie ochrany zdravia. Jednou z nich je dekontaminačná komora Quick Dush od spoločnosti Deconta, ktorú pravidelne využívame pri sanáciách azbestu v interiéri, čím sa zásadne líšime od konkurencie.

Ide o modulový systém kabíny pre personál pri výstupe z kontrolovaného pásma na oddelenie kontaminovanej oblasti od nekontaminovaj. Vďaka prepravnému boxu na kolieskach je preprava a skladovanie systému Quick-Dush pomerne jednoduchá, tým dokážeme zaistiť ochranu zdravia našich zamestnancov počas vykonávania akejkoľvek zákazky.

Napriek tomu, že je azbest v Európskej únii zakázaný, neustále sa môžeme stretnúť s jeho nepriaznivými vplyvmi na zdravie. Práve z toho dôvodu je likvidácia azbestu odporúčaná hneď ako užívateľ priestorov zistí prítomnosť azbestu v akejkoľvek forme. Likvidácia azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú kvalifikovaným vybavením, ochrannými pomôckami a ich pracovníci sú odborne vyškolení. Likvidácia azbestu svojpomocne môže mať nebezpečné následky!

Komplexné poradenstvo a služby, ktoré Vám uľahčia život nájdete v Ronar s.r.o.. Vypracujeme Vám projekt sanácie a zabezpečíme schválenie technologického postupu príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Informujte sa e-mailom alebo telefonicky.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.