Demontáž AZC materiálov z ohrievača vetra US Steel

V našej vyše 19-ročnej praxi sme sa už stretli s mnohými zaujímavosťami a technickými špecifikami stavieb, resp. demolácií rôznych technických zariadení. Ako jedna z mála firiem máme vo svojom portfóliu služby, ktoré dokážeme zabezpečiť pre jednotlivcov, ale i pre veľké a náročné projekty. Dokážeme sa popasovať s veľmi špecifickými požiadavkami na vypracovanie prvotnej projektovej dokumentácie, cez ich realizáciu až po odovzdanie čistej stavby spolu s kompletným servisom týkajúcim sa vybavovania potrebných dokumentov od príslušných orgánov štátnej a verejnej správy. Každý väčší projekt je naozaj iný a príprava, ako aj realizácia má tiež rôznorodý priebeh.

V októbri sme začali s realizáciou zákazky na prestavbe ohrievača vetra v spoločnosti U.S.Steel Košice. Pre lepšiu predstavu, ide o stavbu, ktorá vo svojej vnútornej skladbe muriva a šamotových tehál obsahuje aj vrstvu AZC dosiek.

V tomto špecifickom prípade sú AZC dosky v kontakte so šamotovými tehlami. Tieto materiály nie je možné dostatočne dôkladne zbaviť nebezpečných častíc, preto i tehly z takejto stavby sú považované za kontaminovaný materiál.

Pri likvidácii podobne používaného materiálu sa všetko považuje za nebezpečný odpad a jeho likvidácia sa musí realizovať v špeciálnom režime. 

V minulosti sa azbestové materiály v stavebnom priemysle využívali v značnej miere, preto je logické, že sa stále nachádzajú v stavbách, ktoré boli konštruované na dlhoročnú, spravidla i nepretržitú prevádzku.

Jednak naše bohaté skúsenosti, ale i možnosti ponúkaných služieb, vrátane prác vo výškach horolezeckými technikami nás radia na popredné rebríčky odborných firiem pri likvidácii nebezpečných materiálov.

 

Azbest sa v minulosti používal najmä v tepelnoizolačných materiáloch, ako sú:

-          tepelnoizolačné dosky používané na oplášťovanie budov

-          protipožiarne nástreky a nátery

-          v elektroizolačných materiáloch

-          ohňovzdorných textilných materiáloch

V prípade, že si nie ste na 100% istí, že vaša stavba je bezpečná, odporúčame v prvom kroku kontaktovať vášho BOZP technika, na kontrolu stien, striech alebo plášťov, ktoré by mohli obsahovať stopy nebezpečných látok. Je veľmi pravdepodobné, že neporušené materiály nemusia predstavovať priame riziko ohrozenia zdravia a života, avšak akákoľvek neodborná manipulácia, zvetrávanie alebo lámanie môže takéto dôsledky výskytu materiálu v životnom prostredí veľmi nečakane naštartovať. Ak sa potvrdí prítomnosť týchto materiálov, rozhodne kontaktuje odborníkov, ktorí dokážu v podstate bezodkladne materiál nebezpečného pôvodu stabilizovať a následne vypracovať postup, ktorý vám umožní zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre vašich zamestnancov.

Ronar dokáže zabezpečiť  všetky následné právne a konštrukčné kroky tak, aby bol pokrytý celý proces demontáže a likvidácie azbestu a zároveň dodržané všetky právne a bezpečnostné predpisy.

Kontakt

Telefón: 0910 90 70 40, 0903 90 70 27

Email: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.