[Nelegálne skládky s azbestovým odpadom]
Späť na výber

Nelegálne skládky s azbestovým odpadom

Tento problém vníma naša spoločnosť dlhodobo a preto sa už 15 rokov snažíme vykonávať okrem odbornej likvidácie azbestocementového materiálu aj poradenstvo pre ľudí, ktorí majú túto „environmentálnu záťaž" na strechách rodinných domov ešte z minulého storočia.

Nepríjemnosti pre zákazníka vznikajú už pri hľadaní firmy, ktorá im vypracuje cenovú ponuku odbornej likvidácie a zneškodnenia na skládke nebezpečného odpadu. Vtedy si mnoho ľudí povie, že je to finančne veľmi náročné a preto sa v dobrej viere spoľahnú na firmy bez oprávnenia, ktoré azbestocementovú strešnú krytinu zdemontujú aj za tretinové ceny. Nehovoriac o tom, že pri neodbornej manipulácii môže dôjsť k ohrozeniu verejného zdravia a celý postup je v rozpore so zákonom o odbornej likvidácii azbestu. Ďalej problém nastáva s uskladnením zdemontovaného AZC mat. na skládke NO. Skládky nebezpečného odpadu podľa Zákona o odpadoch nemôžu prevziať odpad od fyzických osôb a  ani od žiadnych firiem a živnostníkov, ktorí nemajú oprávnenie na odstraňovanie azbestových materiálov. Zoznam oprávnených firiem je možné nájsť na stránke www.uvzsr.sk.

  Dôsledkom toho,  vznikajú buď nelegálne čierne skládky v okolí riek a lesoch, alebo sa firma ktorá nemá uvedené oprávnenie „zbaví zodpovednosti" a nechá azbest u zákazníka na dvore, nech si s tým poradí sám. Ľudia si často myslia, že keď si objednali na práce demontáže azbestu firmu, alebo živnostníka bez oprávnenia, tak sa zbavili zodpovednosti, čo nie je pravda. Hrozí im trestnoprávna zodpovednosť a vysoké pokuty.

Veľa krát nás kontaktujú zákazníci s požiadavkou iba na likvidáciu azbestu, kedy už im naša spoločnosť nevie pomôcť z viacerých dôvodov: 

  • Naša spoločnosť vlastní oprávnenie na odbornú demontáž azbestocementového materiálu zo stavieb vydané Úradom verejného zdravotníctva.,
  • Príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva nám schváli presný technologický postup demontáže strechy resp. iného azbestocementového materiálu z daného konkrétneho objektu. Ak je miesto a adresa, kde sa bude vykonávať daná stavba v Košiciach, tak spadá pod úrad v Košiciach, ak je stavba vo Vranove, tak pod úrad vo Vranove.
  • Legislatíva nám teda ukladá povinnosť( pod hrozbou pokuty)  pred každou realizáciou konkrétnej stavby s uvedenou adresou požiadať o vydanie súhlasov na odstraňovanie AZC strechy, alebo iného  AZC materiálu.  Príslušný  regionálny úrad verejného zdravotníctva  nám pred nástupom vydá rozhodnutie o schválení technologického postupu a príslušný Okresný úrad životného prostredia udelí súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom. A to sú dôvody, ktoré nám neumožňujú prevziať už zdemontovaný materiál, ktorý má zákazník už svojpomocne zdemontovaný na dvore.

Preto odporúčame ľudom, ktorí majú azbestocementovú strešnú krytinu na rodinnom dome, aby sa informovali ešte pred neodbornou demontážou AZC krytiny. Radi im poradíme ako zodpovedne postupovať, aby sa v konečnom dôsledku nedostali do vyššie spomínaných nepríjemnosti.

Pridané: 6.5.2020

Fotogaléria

Nelegálna AZC skládka
Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

Spoločnosť má zavedený systém integrovaného  manažmentu zameraný na zaistenie kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.