Aké opatrenia musí dodržať firma oprávnená na likvidáciu azbestu?

V tomto článku by sme chceli poukázať na dôležitosť odstránenia azbestu oprávnenými firmami a v žiadnom prípade nie vlastným spôsobom. Poďme sa spoločne pozrieť na to, aké postupy musí kvalifikovaná firma dodržať a splniť aby sa stala oprávnenou na likvidáciu azbestu. Chceme poukázať na to, že odstránenie nebezpečného odpadu predchádza prípravnými a schvaľovacími procesmi, pokračuje získaním certifikátu a udržiava sa opatreniami pri každom kontakte s nebezpečným odpadom.

Zhrňme si postupy do niekoľkých krokov:

1. Zamestnávateľ takejto firmy zabezpečí školenie pre všetkých pracovníkov, ktorí sú alebo môžu byť vystavení prachu z azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest. Takáto odborná príprava sa musí poskytovať v pravidelných intervaloch.

2. Obsah školenia musí byť zrozumiteľný a musí im umožniť získať potrebné znalosti a zručnosti v oblasti prevencie a bezpečnosti najmä ak ide o:

- vlastnosti azbestu a jeho účinky na zdravie
- typy výrobkov alebo materiálov, ktoré pravdepodobne obsahujú azbest
- bezpečné pracovné postupy, ovládacie prvky a ochranné prostriedky
- vhodný výber a správne používanie dýchacích prístrojov
- núdzové a dekontaminačné postupy
- likvidácia azbestu

3. Firma zabezpečí preventívne opatrenia a špeciálne opatrenia určené na minimalizáciu vystavenia azbestu. Pracovníci musia mať k dispozícii primerané umývacie a toaletné zariadenia vrátane spŕch, v prípade prašných prevádzok.

4. Zamestnávateľ zabezpečí pracovný a ochranný odev, ktorý zostáva v podniku a môže sa prať v presne vymedzených zariadeniach prispôsobených na čistenie kontaminovaných odevov.

5. Pred začatím akýchkoľvek prác, musí byť vypracovaný pracovný postup (plán práce) na žiadosť príslušných orgánov.

6. Zamestnanci prechádzajú každé 3 roky posúdením ich zdravotného stavu.

Cieľom opatrení je v prvom rade ochrana pracovníkov pred zdravotnými rizikami, ktoré vznikajú alebo môžu vzniknúť pri manipulácii s nebezpečným odpadom. Všetky vyššie spomenuté opatrenia s potrebnými ochrannými pomôckami je nevyhnutné používať aj pri najmenšej pravdepodobnosti vystaveniu sa azbestu.

BEZPEČNOSŤ! To je jeden z hlavných dôvodov prečo je nevyhnutné kontaktovať špecializovanú firmu na odstránenie azbestu a za žiadnych okolností nezačínať s prácami individuálne. V neposlednom rade, samovoľné odstránenie azbestu je protizákonné a hrozí uloženie sankcie od 2.500 Eur do 120.000 Eur.

Mobil: 0910 90 70 40
E-mail: ronar@ronar.sk

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.