Je možné dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v Európe do roku 2050?

Klimatické zmeny vo svete sa v posledných rokoch začali prejavovať o niečo viac. Extrémne počasie vo forme sucha, záplav, zosuvov pôdy sú čoraz bežným javom aj v Európe. Zvyšovanie hladiny morí a oceánov, degradácia pôdy a jej prekysľovanie to všetko je výsledkom zmeny podnebia. Aby sme zabránili takýmto devastačným javom, alebo ich aspoň spomalili, je nevyhnutné aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu.

Čo je vlastne uhlíková neutralita a ako ju dosiahnuť?

Je to dosiahnutie rovnováhy medzi uvoľneným uhlíkom do ovzdušia a jeho pohlcovaním z atmosféry. Prírodnými pohlcovačmi sú lesy, oceány alebo pôda. Aby sme dosiahli želané výsledky, tieto prírodné systémy v súčasnosti nestačia a je nevyhnutné redukovať emisie v rozličných sektoroch. Do jednotlivých sektoroch patrí aj stavebníctvo. Hovoríte si ako je to možné? Doprava a lietadlá musia produktov oveľa viac emisií ako nejaké stavebníctvo. To je prirodzene pravda, no stavebníctvo je vo väčšej miere závislé od ťažby nerastných surovín, čo predstavuje degradáciu prostredia, zmenu reliéfu, zlú kvalitu ovzdušia, deštrukciu ekosystému a následne aj zmenu klímy, ktorá je koniec koncov zodpovedná za odlesňovanie, záplavy a ďalšie spomínané dôvody. Takto sa sami oberáme o prirodzený spôsob pohlcovania uhlíka v ovzduší.

Pre zaujímavosť prírodné pohlcovače ročne zachytia 9,5-11 gigaton CO2. To však nestačí. Ľudstvo ročne vypustí až cca 38 gigaton. To je 3x viac uhlíka v ovzduší, čo spôsobuje ešte rýchlejšie otepľovanie zemegule.

Povedzme si viac o vplyve stavebníctva na životné prostredie a klímu. Škodlivé látky prenikajú do prostredia pri výstavbe, ale aj pri búraní stavieb. Sanáciou stavieb dochádza k uvoľňovaniu pevných častíc, a tie majú negatívny vplyv na zdravie človeka. Tu je vhodné zaradiť aj nebezpečný odpad ako je azbest, ktorý obsahuje život ohrozujúce vlákna. Z takéhoto typu odpadov unikajú toxické látky prevažne do vôd, pôdy a následne aj do ovzdušia. Samozrejme len vtedy, ak je takýto nebezpečný odpad nesprávne uskladnený a likvidácia azbestu neprebehne podľa nariadení!

Tu by sme sa chceli zastaviť a vyzdvihnúť dôležitosť a nevyhnutnosť správneho zaobchádzania s nebezpečným odpadom, konkrétne s azbestom. Nielen kvôli riziku vzniku rakoviny pľúc u jednotlivcov, ako sme už viackrát definovali, ale aj z dlhodobého hľadiska života na Zemi. Ak sa s azbestom narába nesprávne a je protizákonne vyvážaný voľne do prírody, nielen že riskujete mastnú pokutu, ale tým podporujete aj klimatické zmeny prostredia a ohrozenie budúcnosti života.

Nebuďme ľahostajní voči planéte, správajme sa zodpovedne a narábajme s toxickým odpadom správne. Potrebujete poradiť, ako postupovať pri sanácii nebezpečného odpadu, ako je azbest? Obráťte sa na nás, s likvidáciou azbestu máme bohaté skúsenosti a radi vám pomôžeme.

Fotogaléria

Pozor! Azbest môže vážne poškodiť zdravie
Ochrana osobných údajov
Kontakt
Fotogaléria

    

The company has implemented an integrated management system focused on quality assurance, environmental protection and occupational safety.